Zostań udziałowcemZostań udziałowcem Banku Spółdzielczego w Suszu

Członkiem Banku Spółdzielczego może być:

 1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz liczbę zadeklarowanych udziałów,
 2. osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów i aktualny wypis z właściwego rejestru.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Wymagane procedury

Członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest wpłacić wpisowe:

 • w przypadku osoby fizycznej w wysokości 10,00 zł oraz posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.
 • w przypadku osoby prawnej w wysokości 100,00 zł oraz posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

Wysokość jednego udziału członka wynosi 520 zł.

Prawa i obowiązki członków Banku Spółdzielczego w Suszu

 1. do udziału w nadwyżce bilansowej,
 2. do brania udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 3. do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 4. do zapoznawania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych Banku Spółdzielczego oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej,
 5. do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 6. do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
 2. wykreślenia z rejestru członków,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Dodatkowe informacje dotyczące udziałów członkowskich

 1. udziały członkowskie nie są objęte gwarancjami bankowymi, w tym gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 2. na Udziałowcach spoczywa obowiązek pokrywania ewentualnych strat Banku Spółdzielczego w Suszu, do kwoty posiadanych udziałów,
 3. istnieje ryzyko braku wypłat dywidendy lub okresowego wstrzymania wypłaty udziałów członkowskich.

Statut Banku Spółdzielczego w Suszu dostępny jest tutaj.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu