EuroFATCA 1. Informacja o EuroFATCA (CRS)
  Od dnia 9 marca 2017 obowiązuje Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zgodnie z CRS. Zgodnie z jej wymaganiami instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. W związku z tym od 1 maja 2017 r. Bank Spółdzielczy w Suszu będzie wymagał od klientów indywidualnych i podmiotów instytucjonalnych informacji na temat kraju rezydencji podatkowej i numer ewidencji podatkowej tzw. TIN.
 2. Co to jest CRS
  Jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard), który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
 3. Obowiązki banku wynikające z CRS
  Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Jeżeli Bank Spółdzielczy w Suszu ustali, że rachunek prowadzony przez klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, przekaże informacje do polskich organów podatkowych:
 4. Obowiązki klientów banku w związku z CRS
  Klienci obowiązani są do przedkładania na żądanie instytucji finansowych odpowiednich dokumentów i/lub oświadczeń.
 5. Pytania dotyczące rezydencji podatkowej
  W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD:
  http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
 6. Kogo dotyczy EuroFATCA?
  Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym. Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów. Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Suszu o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Wszystkie instytucje finansowe, w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EuroFATCA.
 7. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku?
  W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Suszu poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient Indywidualny: 1) imię i nazwisko; 2) aktualny adres zamieszkania; 3) miejscowość i kraj urodzenia; 4) data urodzenia; 5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient Instytucjonalny/Podmiot: 1) nazwa; 2) aktualny adres siedziby (w tym kraj); 3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 4) status podmiotu; 5) dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej; 6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 1. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?
  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Suszu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
 2. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?
  Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.
 3. Jakie są konsekwencje, gdy nie złożę Oświadczenia?
  Niezłożenie Oświadczenia o statusie EuroFATCA spowoduje, że Bank ma prawo odmówić założenia rachunku, co spowoduje brak możliwości nabywania produktów Banku. Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów EuroFATCA, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją trzy rodzaje formularzy na potrzeby EuroFatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:
  1. OŚWIADCZENIE_CRS_KLIENT_IND – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EuroFATCA.
  2. OŚWIADCZENIE_CRS_KLIENT_INSTYTUC – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EuroFATCA.
  3. OŚWIADCZENIE_CRS_OS_FIZ_ROLNIK – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, będących rolnikami, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EuroFATCA.

Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 4.93
USD 3.88
CHF 4.26
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu