Aktualności → Zmiana oprocentowania środków pieniężnych bieżących i depozytów terminowychInformacja o zmianie oprocentowania środków pieniężnych bieżących i depozytów terminowych

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr Z/1/22/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z dnia 18 marca 2020 r. z póżn. zm. wprowadza się zmiany w oprocentowaniu środków pieniężnych bieżących i depozytów:

I. Dla Klientów indywidualnych – rachunki w złotych prowadzone i zakładane od dnia 20.05.2020 r.:

 1. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe – 0,00%
 2. Wkłady oszczędnościowe A’VISTA płatne na każde żądanie – 0,00 %
 3. Wkłady oszczędnościowe awista Junior od dnia 20.05.2020 r. – 0,40 %
 4. Wkłady oszczędnościowe awista dla Szkolnych Kas Oszczędności – 0,70 %
 5. Wkłady oszczędnościowe na koncie oszczędnościowym
  – do 24.999,99 – 0,40 %
  od 25.000 – do 99.999,99 – 0,50 %
  od 100.000 i powyżej – 0,65 %
 6. Lokaty terminowe prowadzone i zakładane w Banku:1 miesięczna – 0,40 % 9 miesięczna – 0,70 %
  2 miesięczna – 0,45 % 12 miesięczna – 0,75 %
  3 miesięczna – 0,50 % 24 miesięczna – 1,30 %
  4 miesięczna – 0,60 % 36 miesięczna – 1,60 %
  5 miesięczna – 0,60 % 60 miesięczna – 1,90 %
  6 miesięczna – 0,65 %Dla w/w lokat powyżej kwoty 50.000,00 zł oprocentowanie podwyższone jest o 0,05 %.
 7. Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu zakładane od 18.03.2020 r : 3 miesięczna – 0,50 % 6 miesięczna – 0,60 % 12 miesięczna – 0,70 %
 8. Lokaty terminowe Lokata SGB (Jesień 2019) miesięczna – 0,70 %
 9. Lokaty terminowe Lokata SGB (Zima 2019) miesięczna – 0,75 %
 10. Lokaty terminowe Lokata SGB (Jesień 2020) miesięczna – 0,70 %
 11. Lokaty terminowe Lokata SGB (Zima 2020) miesięczna – 0,75 %
 12. Lokata terminowa Korzystna – 12 miesięczna – Wibid 1M + 0,15 %
 13. Lokata terminowa Korzystna – 24 miesięczna – Wibid 1M + 0,20 %
 14. Lokata progresywna Plejada – do 12 m-cy – od 0,30 % do 2,00 %

II. Dla Klientów instytucjonalnych – rachunki w złotych prowadzone i zakładane od dnia 20.04.2020 r.:

 1. Rachunki bieżące – 0,00 %
 2. Rachunki terminowe – wysokość oprocentowania jak dla klientów indywidualnych.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu

Szczegółowe oprocentowanie TUTAJ


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu