Aktualności → Zebranie Grupy CzłonkowskiejZarząd Banku Spółdzielczego w Suszu zgodnie z § 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Suszu, zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Suskim Ośrodku Kultury w Suszu przy ul. Józefa Wybickiego 10.

Grupa Członkowska obejmuje Członków Banku zamieszkujących, mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie:

 • Gminy i Miasta Susz,
 • Gminy Stary Dzierzgoń,
 • Gminy i Miasta Kisielice

oraz pozostałych Członków Banku nie przypisanych powyżej.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 5. Informacja o realizacji wniosków i postulatów oraz uchwał z Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie materiałów na Zebranie Przedstawicieli:
  • zapoznanie zebranych z Komunikatem KNF z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2021 roku.
  • projekty materiałów na Zebranie Przedstawicieli.
  • zmian w Statucie Banku.
 7. Propozycja podziału wyniku finansowego netto za 2020 rok.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Protokół z obrad ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz protokoły Zebrań Grup Członkowskich są do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Suszu ul. Piastowska 11, 14-240 Susz.

Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewnimy Państwu bezpieczne warunki uczestnictwa w Zebraniu tj. odstępy oraz środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji).

Zarząd Banku Spółdzielczego Suszu


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu