Aktualności → Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu zaprasza na Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.06.2020 r.Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu zgodnie z § 15 Statutu Banku zaprasza na
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI,
które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 1000
w SUSKIM OŚRODKU KULTURY w SUSZU przy ul. WYBICKIEGO 10

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i Sekretarza).
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały.
 5. Wybór komisji wnioskowej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 14.05.2019 r. i podjęcie uchwały.
 7. Przedłożenie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu w 2019 roku i wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania na 2020 r
 8. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku wraz z Oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r., z oceną kwalifikacji członków Zarządu oraz z Oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Suszu.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta.
 10. Przedstawienie projektu „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Suszu”.
 11. Przedstawienie projektu zmian w Statucie BS w Suszu.
 12. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Banku za 2019 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu w roku 2019.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku wraz z Oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r., z oceną kwalifikacji członków Zarządu oraz z Oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Suszu.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Suszu za rok 2019;
  • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć;
  • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2020;
  • przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS Susz”.
  • przyjęcia zmian w statucie Banku.
  • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Suszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki dokonywania oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suszu”.
 16. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
 17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem Banku sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz protokołem z poprzedniego ZP są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. Z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewnione zostaną Państwu warunki uczestnictwa w Zebraniu zgodnie z reżimem sanitarnym (zachowanie odstępów miedzy uczestnikami zebrania oraz maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 4.93
USD 3.88
CHF 4.26
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu