Rolnicy – Kredyty • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
 • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 • Limit może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.
 • Maksymalna kwota kredytu – średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący za ostatnie 3 miesiące lub 3-krotne średnie miesięczne obroty z ostatnich 12 miesięcy (podmioty prowadzące działalność sezonową).
 • Udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny rok poprzez zawarcie nowej umowy kredytowej.
 • Kredyt dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych, którzy:
  • posiadają w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub przeniosą rachunek z innego banku (6 miesięczna historia rachunku),
  • realizują obroty w formie bezgotówkowej,
  • dokonują rozliczeń za pośrednictwem rachunku.

 • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
 • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Maksymalna kwota kredytu – uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący, wpływy powinny pochodzić wyłącznie z działalności rolniczej.
 • Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy.
 • Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest hipoteka.

 • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie: bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.
 • Kwota maksymalna nieokreślona, zależna od potrzeb i zdolności kredytowej podmiotu.

 • Klient docelowy: podmiot prowadzący działalność rolniczą.
 • Cel kredytu: na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.
 • Sprzedaż w okresie: od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
 • Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
 • Wypłata kredytu: jednorazowo lub w transzach  wynika z decyzji kredytowej.
 • Spłata kredytu: raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne.
 • Oprocentowanie kredytu: zmienne w wysokości stawki bazowej WIBOR 3 M plus marża Banku 3,00 pp.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: 1,50 % (nie mniej niż 100,00 zł) od kwoty przyznanego kredytu.

 • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej realizowanych w okresie oczekiwania na wypłatę płatności z ARiMR do Banku.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność rolniczą otrzymujących dopłaty rolnicze z ARiMR.
 • Kwota maksymalna kredytu – do 60% kwoty dopłat rolniczych z ARiMR.
 • Maksymalny okres kredytowania – do 1 roku, końcowy termin spłaty do 30 czerwca każdego roku.

 • Kredyt obrotowy udzielany na zakup: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych, zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, pasz objętościowych, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
 • Przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub rybacką, u których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód.
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest złożenie protokołu oszacowania strat Komisji powołanej przez Wojewodę.
 • Maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy.
 • Kwota maksymalna kredytu – do wysokości szkody stwierdzonej w protokole.

 • Kredyt przeznaczony na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, paliwa i opału na cele rolnicze.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 12 miesięcy.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać równowartości 2.000,00 zł/ha użytków rolnych.

 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą lub zmierzające do rozwoju istniejącej lub podjęcia nowej działalności.
 • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
 • Karencja do 12 miesięcy.
 • Udział środków własnych - minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

 • Kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych, możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich itp. W przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie, zniesienie współwłasności.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 20 lat.
 • Udział środków własnych wynosi 10 % – 25 % wartości przedsięwzięcia.
 • Karencja do 24 miesięcy.

 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na zakup majątku trwałego służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich oraz sfinansowanie tych nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 20 lat, kredytobiorcom do 40 roku życia kredyt może zostać udzielony na okres do 25 lat.
 • Karencja do 18 miesięcy.
 • Udział środków własnych minimum 10% wartości finansowanego majątku trwałego.

Kredyt unijny udzielany jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta,

 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • bez udziału środków własnych w przypadku rolników, w innych przypadkach 20 %,
 • kwota maksymalna nieokreślona, zależna od potrzeb i zdolności kredytowej podmiotu,
 • przeznaczony dla podmiotów, którzy ubiegają się lub którym przyznano już dofinansowanie ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inne).

 • Kredyt hipoteczny udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przeznaczony dla klientów instytucjonalnych.
 • Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na pierwszym miejscu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, wskaźnik Ltv na poziomie nie przekraczającym 50%,
 • Kwota minimalna 50.000 zł, kwota maksymalna 2.000.000,00 zł.
 • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
 • Karencja w spłacie do 2 miesięcy.
 • Kredyt spłacany w ratach miesięcznych.

 • Udzielane na cele określone odrębnymi przepisami, ze środków własnych banku lub powierzonych w ramach poszczególnych linii kredytowych.
 • Preferencje polegają na:
  • dopłatach do należnego bankowi oprocentowania – w przypadku udzielania kredytów ze środków własnych banku,
  • stosowaniu niższego od ogólnie obowiązującego oprocentowania kredytów lub nie stosowanie oprocentowania – w przypadku udzielenia kredytów i pożyczek ze środków powierzonych.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 0
GBP 0
USD 0
CHF 0
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu