Rolnicy – KredytyKredyt w rachunku bieżącym
 • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
 • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 • Limit może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.
 • Maksymalna kwota kredytu – średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący za ostatnie 3 miesiące lub 3-krotne średnie miesięczne obroty z ostatnich 12 miesięcy (podmioty prowadzące działalność sezonową).
 • Udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny rok poprzez zawarcie nowej umowy kredytowej.
 • Kredyt dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych, którzy:
  • posiadają w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub przeniosą rachunek z innego banku (6 miesięczna historia rachunku),
  • realizują obroty w formie bezgotówkowej,
  • dokonują rozliczeń za pośrednictwem rachunku.
Kredyt w rachunku bieżącym „Agrobiznes”
 • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
 • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Maksymalna kwota kredytu – uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący, wpływy powinny pochodzić wyłącznie z działalności rolniczej.
 • Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy.
 • Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest hipoteka.
Kredyt obrotowy
 • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie: bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.
 • Kwota maksymalna nieokreślona, zależna od potrzeb i zdolności kredytowej podmiotu.
Kredyt obrotowy „AGRO Wsparcie”

 

 • Klient docelowy: podmiot prowadzący działalność rolniczą.
 • Cel kredytu: na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.
 • Sprzedaż w okresie: od 1.03.2024 r. do 28.02.2025 r.
 • Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
 • Wypłata kredytu: jednorazowo lub w transzach  wynika z decyzji kredytowej.
 • Spłata kredytu: raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne.
 • Oprocentowanie kredytu: zmienne w wysokości stawki bazowej WIBOR 3 M plus marża Banku 3,00 p.p.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: 1,50 % (nie mniej niż 100,00 zł) od kwoty przyznanego kredytu.
Kredyt obrotowy „Wsparcie dla rolnika”

 • Klient docelowy: podmiot prowadzący działalność rolniczą.
 • Cel kredytu: na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.
 • Sprzedaż w okresie: od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r.
 • Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
 • Wypłata kredytu: jednorazowo lub w transzach  wynika z decyzji kredytowej.
 • Spłata kredytu: raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne.
 • Oprocentowanie kredytu: zmienne w wysokości stawki bazowej WIBOR 3 M plus marża Banku 3,00 p.p.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: 1,50 % (nie mniej niż 100,00 zł) od kwoty przyznanego kredytu.
Kredyt obrotowy „Pod dopłaty”
 • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej realizowanych w okresie oczekiwania na wypłatę płatności z ARiMR do Banku.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność rolniczą otrzymujących dopłaty rolnicze z ARiMR.
 • Kwota maksymalna kredytu – do 60% kwoty dopłat rolniczych z ARiMR.
 • Maksymalny okres kredytowania – do 1 roku, końcowy termin spłaty do 30 czerwca każdego roku.
Kredyt obrotowy „Wznowienie produkcji”
 • Kredyt obrotowy udzielany na zakup: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych, zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, pasz objętościowych, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
 • Przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub rybacką, u których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód.
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest złożenie protokołu oszacowania strat Komisji powołanej przez Wojewodę.
 • Maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy.
 • Kwota maksymalna kredytu – do wysokości szkody stwierdzonej w protokole.
Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej
 • Kredyt przeznaczony na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, paliwa i opału na cele rolnicze.
 • Skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 12 miesięcy.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać równowartości 2.000,00 zł/ha użytków rolnych.
Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą lub zmierzające do rozwoju istniejącej lub podjęcia nowej działalności.
 • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
 • Karencja do 12 miesięcy.
 • Udział środków własnych – minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.
Kredyt inwestycyjny „Ziemia”
 • Kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych, możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich itp. W przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie, zniesienie współwłasności.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 20 lat.
 • Udział środków własnych wynosi 10 % – 25 % wartości przedsięwzięcia.
 • Karencja do 24 miesięcy.
Kredyt inwestycyjny „Agro”
 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na zakup majątku trwałego służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich oraz sfinansowanie tych nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.
 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą.
 • Maksymalny okres kredytowania – 20 lat, kredytobiorcom do 40 roku życia kredyt może zostać udzielony na okres do 25 lat.
 • Karencja do 18 miesięcy.
 • Udział środków własnych minimum 10% wartości finansowanego majątku trwałego.
Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny udzielany jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta,

 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • bez udziału środków własnych w przypadku rolników, w innych przypadkach 20 %,
 • kwota maksymalna nieokreślona, zależna od potrzeb i zdolności kredytowej podmiotu,
 • przeznaczony dla podmiotów, którzy ubiegają się lub którym przyznano już dofinansowanie ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inne).
Kredyt hipoteczny
 • Kredyt hipoteczny udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przeznaczony dla klientów instytucjonalnych.
 • Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na pierwszym miejscu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, wskaźnik Ltv na poziomie nie przekraczającym 50%,
 • Kwota minimalna 50.000 zł, kwota maksymalna 2.000.000,00 zł.
 • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
 • Karencja w spłacie do 2 miesięcy.
 • Kredyt spłacany w ratach miesięcznych.
Kredyty preferencyjne
 • Udzielane na cele określone odrębnymi przepisami, ze środków własnych banku lub powierzonych w ramach poszczególnych linii kredytowych.
 • Preferencje polegają na:
  • dopłatach do należnego bankowi oprocentowania – w przypadku udzielania kredytów ze środków własnych banku,
  • stosowaniu niższego od ogólnie obowiązującego oprocentowania kredytów lub nie stosowanie oprocentowania – w przypadku udzielenia kredytów i pożyczek ze środków powierzonych.
Kredyt preferencyjny na utrzymanie płynności z dopłatą ARiMR oproc. 2%

Cel i przeznaczenie kredytu

Kredyty na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do oprocentowania mogą być udzielane przez bank producentom rolnym, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Kredytowaniem objęta jest produkcja rolna prowadzona w ramach następujących działalności wymienionych w „Wykazie działalności (…)”:

 1. uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.1,
 2. uprawa roślin wieloletnich – 01.2,
 3. rozmnażanie roślin – 01.30.Z,
 4. chów i hodowla zwierząt – 01.4,
 5. uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) – 01.50.Z,
 6. obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z.

Wysokość kredytu i wkład własny

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 3. paliwa na cele rolnicze,
 4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 7. pasz objętościowych.

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 1. 100.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 2. 200.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 3. 400.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie kredytu może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

 1. kredytobiorcę – w wysokości 2%,
 2. ARiMR – w pozostałej części.

Wysokość pomocy

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.

Warunki stosowania dopłat

Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7 – dniowego okresu na spłatę należności.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 4.93
USD 3.88
CHF 4.26
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu