Klienci indywidualni – Świadczenia rodzinneRodzina 800+

Opis programu

 • Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego uległa podwyższeniu  z kwoty 500 zł do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.
 • Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.
 • Rządowy Program Rodzina 800+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę – szczegóły.
 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.
 • Wniosek o 800+ – warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (800+) jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a także drogą tradycyjną – w urzędzie lub listownie pocztą.
 • Od 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje ZUS. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie – szczegóły.
 • .
 • Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, wnioskodawca otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, wnioskodawca otrzyma prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożył wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:
  • urodzenia dziecka,
  • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 • Tak przedstawiają się poszczególne terminy składania i rozpatrywania wniosków na okres 2024/2025 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
   • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2024 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r.
   • Złożenie wniosku w maju 2024 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 r.
   • Złożenie wniosku w czerwcu 2024 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2024 r.
   • Złożenie wniosku w lipcu 2024 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2024 r.
   • Złożenie wniosku w sierpniu 2024 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2024 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2024 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r.
 • Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w ZUS. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

 • Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 800+ online w systemie bankowości elektronicznej w zakładce „Świdczenia”. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany wniosek Rodzina 800+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

 • Bank: Wypełniasz wniosek Rodzina 800+ online w systemie bankowości elektronicznej Banku,
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 800+.

Informacje o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej

Bank.

1. Wypełniasz Wniosek Rodzina 800+ online w systemie bankowości elektronicznej Banku

Krok 1: Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej Banku i przejdź do zakładki „Świadczenia”, następnie opcję  „Złóż wniosek Rodzina 800+”. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych umieszczonych w systemie bankowości elektronicznej Banku, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Istnieje możliwość wyboru innego rachunku niż rachunek w Banku.

Krok 2: Wysłany wniosek możesz pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.

Krok 3: Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku jego obsługa przez Bank jest zakończona. Wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

 • We Wniosku Rodzina 800+ na nowy okres świadczeniowy poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów, tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku, złóż Wniosek Rodzina 800+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie internetowym w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku do Organu prowadzącego w gminie.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego.

Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku:

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 800+.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 800+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz po zalogowaniu do bankowości elektronicznej.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wniosek Rodzina 800+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy bankowości elektronicznej.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Dowiedz się, jak zmniejszać rozmiar załączników JPG, PNG, PDF

Instruktaż filmowy

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 800+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Składając Wniosek Rodzina 800+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Ważne informacje:

 • Wniosek Rodzina 800+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości elektronicznej.
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 800+.
 • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Banku, w celu przejścia do wniosku Rodzina 800+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 800+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 800+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Banku. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 800+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 800+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Dobry Start (300+)

Opis programu

 • Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia Dobry Start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Złóż wniosek w bankowości internetowej!

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.:

 • od 1.07.2023 r. złożysz wniosek – w tym roku tylko elektronicznie
  Gdy złożysz wniosek, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS;
 • do 30.11.2023 r. musisz złożyć wniosek.

Jak wypełnić wniosek Dobry Start w systemie bankowości elektronicznej Banku?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry Start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły, do której w roku szkolnym 2023/2024 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

 • Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej.
 • Wejdź do zakładki „Świadczenia”, w której znajduje się wniosek dot. programu Dobry Start.
 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli jakiekolwiek dane podane w Banku uległy zmianie, uaktualnij je podczas wypełniania wniosku.
 • Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 • Zatwierdź i zakończ wniosek.
 • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
 • Po przekazaniu przez Bank wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.

Od momentu, kiedy otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje ZUS.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące wniosku Dobry Start, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania,
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych– jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz oraz wypłaty świadczenia Dobry Start.

Gdzie otrzymasz pomoc w ZUS:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00,
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta),
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje są dostępne na stronie internetowej zus.pl).

Więcej informacji

Masz więcej pytań odnośnie programu Dobry Start?

Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

 

Opis programu

 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Ważne!

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
  • jesteś matką dziecka,
  • jesteś ojcem dziecka,
  • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

 • Świadczenie w ramach programu Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500,00 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1.000,00 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Złóż wniosek w bankowości internetowej!

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. wyłącznie elektronicznie (online), za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS,
 • Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej emp@tia,
 • bankowości elektronicznej (od 1 lutego 2022 r.).

Jak wypełnić wniosek RKO w systemie bankowości elektronicznej Banku?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dziecka, dla którego składasz wniosek o świadczenie RKO, w tym (m.in. imię, nazwisko, PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości oraz jego serię i numer (gdy brak PESEL)).

 • Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej.
 • Wejdź do zakładki „Świadczenia”, w której znajduje się wniosek dot. programu RKO.
 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli jakiekolwiek dane podane w Banku uległy zmianie, uaktualnij je podczas wypełniania wniosku.
 • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 • Zatwierdź i zakończ wniosek.
 • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku RKO. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
 • Po przekazaniu przez Bank wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.

Od momentu, kiedy otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzinny kapitał opiekuńczy, wszelkie pytania i obsługę wniosku RKO przejmuje ZUS.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące wniosku Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania,
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia RKO.

Gdzie otrzymasz pomoc w ZUS:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00,
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta),
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje są dostępne na stronie internetowej zus.pl).

Więcej informacji

Masz więcej pytań odnośnie programu Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń społecznych.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.21
GBP 5.01
USD 3.86
CHF 4.31
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu