Klienci indywidualni – Kredyty • Udzielany w formie linii kredytowej na okres do 60 miesięcy, przy czym bank co 12 miesięcy w trakcie trwania umowy dokonuje weryfikacji obrotów na rachunku i podejmuje decyzję o przyznaniu limitu na kolejny rok.
 • Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, że odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest:
  • posiadanie ROR przez okres, co najmniej 3 miesięcy,
  • przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia, świadczeń z tytułu emerytury lub renty.
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 6-krotność średnich wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • maksymalna kwota kredytu to 10-krotność dochodów netto wnioskodawcy.
 • maksymalny okres kredytowania do 120 miesięcy (10 lat).


Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.849,39 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 6,99 pp., aktualnie 7,20 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.849,39 zł (w tym: prowizja 105,00 zł, odsetki 2.744,39 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 250,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 7,77 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel.
 • maksymalny okres kredytowania do 5 lat.
 • kwota kredytu od 5.000,00 zł do 50.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie w banku czynnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub bieżącego, karty debetowej oraz karty kredytowej,

Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.633,64 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 4,72 pp., aktualnie 4,93 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.633,64 zł (w tym: prowizja 250,00 zł, odsetki 624,24 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 759,40 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 83,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 13,75 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Sprzedaż w okresie: od 1.10.2020 r.
 • Okres kredytowania: do 84 miesięcy.
 • Kwota kredytu: do 100.000,00 zł.
 • Spłata kredytu: w malejących miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych określonych w harmonogramie.
 • Oprocentowanie:  zmienne  w wysokości stawki bazowej WIBOR 3M ustalanej na 2 dni przed dniem zmiany oprocentowania tj. dniem pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego plus marża Banku 4 pp.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: wynosi 1,50 % kwoty przyznanego kredytu.
 • Przeznaczenie kredytu:
  • zakup instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
  • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
  • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
  • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
  • zakup sprzętu AGD A+++,
  • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
  • własne potrzeby konsumpcyjne klienta (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).
 • Rozwiązania szczegółowe: zawarty w umowie kredytowej obowiązek dostarczenia przez klienta w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.

Reprezentatywne przykłady

Całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 38.572,21 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 4,00 pp., aktualnie 7,65 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 8.572,21 zł (w tym: prowizja 450,00 zł, odsetki 8.122,21 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 84 miesięczne raty malejące w wysokości po 357,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 8,47 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.

 • Okres kredytowania do 60 miesięcy.
 • Spłata kredytu w malejących miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych lub w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych według formuły annuitetowej.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 7,00 % w stosunku rocznym.
 • Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0,50 %.
 • Obligatoryjne jest zawarcie umowy ubezpieczenia „Życie Komfort” jako zabezpieczenie umowy zadłużeniowej.

Reprezentatywne przykłady

raty równe

Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 31.780,09 zł, oprocentowanie stałe 7,00 %, całkowity koszt kredytu 6.780,09 zł. (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 4.690,09 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł.), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 495,03 zł. RRSO wynosi 11,28 %.

raty malejące

Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 31.532,05 zł, oprocentowanie stałe 7,00 %, całkowity koszt kredytu 6.532,05 zł. (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 4.442,05 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł.), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 416,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 11,51 %.

Kalkulacje zostały dokonana na dzień 25.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Sprzedaż w okresie: od 22.03.2022 r. do 31.12.2027 r.
 • Okres kredytowania: do 84 miesięcy.
 • Spłata kredytu w malejących miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych lub w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych według formuły annuitetowej.
 • Oprocentowanie kredytu: zmienne  w wysokości stawki bazowej WIBOR 3M ustalanej na 2 dni przed dniem zmiany oprocentowania tj. dniem pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego plus marża Banku 5 pp.
 • Prowizja od udzielonego kredytu: wynosi 5,00 %.
 • Przeznaczenie kredytu:
  • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu),
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalacja fotowoltaiczną.

Reprezentatywne przykłady

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu gotówkowego „Kredyt Czyste powietrze”.

Całkowita kwota kredytu 17.100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23.664,15 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku 5 pp., aktualnie 8,59 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 6.564,15 zł (w tym: prowizja 855,00 zł, odsetki 5.205,99 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – koszt prowadzenia ROR 503,16 zł), 84 miesięczne raty malejące w wysokości 203,57 zł. RRSO wynosi 11,73 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 24.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.

 • Cel kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne lub konsolidację zobowiązań.
 • Sprzedaż w okresie: od 1.02.2022 r. do 30.11.2022 r.
 • Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
 • Spłata kredytu: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe.
 • Maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy
 • Oprocentowanie kredytu: stałe w wysokości 6,99 % w stosunku rocznym.
 • Prowizja od udzielonego kredytu:
  • 2,00 % (nie mniej niż 100,00 zł) w przypadku, gdy jednocześnie zostanie zawarta:
   • umowa o kartę kredytową lub gdy wnioskodawca posiada czynną kartę kredytową w BS w Suszu i wykonuje/będzie wykonywał obrót kartą w wysokości minimum 200,00 zł miesięcznie (analiza rachunku karty kredytowej następować będzie w okresach rocznych, brak obrotów spowoduje przekwalifikowanie kredytu na warunki kredytu gotówkowego),
   • umowa o kartę debetową lub gdy wnioskodawca posiada czynną kartę debetową w BS w Suszu.
  • 7,00 % (nie mniej niż 100,00 zł) w pozostałych przypadkach.

Kredyt gotówkowy - sezonowy „Stały”
w okresie od 1.02.2022 r. do 30.11.2022 r.

Reprezentatywne przykłady

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.088,69 zł, oprocentowanie stałe 6,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.088,69 zł (w tym: prowizja 100,00 zł, odsetki 555,05 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – koszt prowadzenia ROR 215,64 zł, opłaty za kartę kredytową 110,00 zł, opłaty za kartę debetową 108,00 zł) 36 miesięcznych rat równych w wysokości 154,36 zł. RRSO wynosi 15,41 %.

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.905,05 zł, oprocentowanie stałe 6,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 905,05 zł (w tym: prowizja 350,00 zł, odsetki 555,05 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł) 36 miesięcznych rat równych w wysokości 154,36 zł. RRSO wynosi 12,66 %.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Celem otrzymania oferty ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku.

 • O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, a także doktoranckich którzy:
  • nie ukończyli 30 roku życia, doktorantom, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • aktualne studia nie są kolejnymi studiami magisterskimi, zawodowymi lub doktoranckimi.
 • Student może otrzymać tylko jeden kredyt studencki z dopłatami.
 • O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok.
 • Umowa kredytowa jest zawierana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o kredyt.
 • Kredyt wypłacany jest kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, wypłata następuje w każdym roku w 10 ratach miesięcznych w kwotach od 400,00 zł do 1.000,00 zł.
 • Ilość rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej 1,20 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.
 • Odsetki spłacane są przez kredytobiorcę począwszy od dnia spłaty pierwszej raty - w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.

 • Przeznaczenie kredytu:
  • kupno, budowa, remont domu lub mieszkania,
  • nabycie działki budowlanej,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • pokrycie kosztów budowy mieszkania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • Udzielane na okres do 30 lat,
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych lub 10% w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu,
 • Prawne zabezpieczenie kredytu w formie:
  • o ustanowienia hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym prawie do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić:
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wkładu własnego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia inwestora,
  • w przypadku kupna lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania, plan mieszkania,
  • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt techniczny.

Reprezentatywny przykład

Całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 71.661,60 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 2,00 pp., aktualnie 2,21 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 21.661,60 zł (w tym: prowizja 250,00 zł, odsetki 16.525,20 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 4.886,40 zł), 360 miesięcznych rat malejących w wysokości po 138,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 2,87 %.
Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Pożyczka hipoteczna to pożyczka, której zabezpieczeniem jest hipoteka.
 • Nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.
 • Brak wymogu środków własnych.
 • Maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy (10 lat).
 • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem zabezpieczenia.

 • Kredyty udzielany dla członków Banku Spółdzielczego w Suszu.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 10.000 zł na 1 udział członkowski.
 • Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat.

 

Reprezentatywny przykład

Całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.023,29 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 6,99 pp., aktualnie 7,20 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.023,29 zł (w tym: prowizja 200,00 zł, odsetki 1.823,29 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 166,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 8,41 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.66
GBP 5.54
USD 4.44
CHF 4.45
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu