Klienci indywidualni – Kredyty • Udzielany w formie linii kredytowej na okres do 60 miesięcy, przy czym bank co 12 miesięcy w trakcie trwania umowy dokonuje weryfikacji obrotów na rachunku i podejmuje decyzję o przyznaniu limitu na kolejny rok.
 • Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, że odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
 • Warunkiem udzielenia kredytu jest:
  • posiadanie ROR przez okres, co najmniej 3 miesięcy,
  • przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia, świadczeń z tytułu emerytury lub renty.
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 6-krotność średnich wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • maksymalna kwota kredytu to 10-krotność dochodów netto wnioskodawcy.
 • maksymalny okres kredytowania do 120 miesięcy (10 lat).


Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.849,39 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 6,99 pp., aktualnie 7,20 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.849,39 zł (w tym: prowizja 105,00 zł, odsetki 2.744,39 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 250,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 7,77 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel.
 • maksymalny okres kredytowania do 5 lat.
 • kwota kredytu od 5.000,00 zł do 50.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie w banku czynnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub bieżącego, karty debetowej oraz karty kredytowej,

 

Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.633,64 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 4,72 pp., aktualnie 4,93 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1.633,64 zł (w tym: prowizja 250,00 zł, odsetki 624,24 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 759,40 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 83,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 13,75 %.


Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Udzielany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Okres kredytowania do 60 miesięcy.
 • Spłata kredytu w malejących miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych lub w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych według formuły annuitetowej.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 5,00 % w stosunku rocznym.
 • Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0,50 %.
 • Obligatoryjne jest zawarcie umowy ubezpieczenia „Życie Komfort” jako zabezpieczenie umowy zadłużeniowej.

 

Reprezentatywne przykłady

raty równe

Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 30.390,50 zł, oprocentowanie stałe 5,00 %, całkowity koszt kredytu 5.390,50 zł. (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 3.300,50 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł.), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 471,78 zł. RRSO wynosi 9,02 %,

raty malejące

Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 30.258,94 zł, oprocentowanie stałe 5,00 %, całkowity koszt kredytu 5.258,94 zł. (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 3.168,94 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł.), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 416,00 zł. plus odsetki. RRSO wynosi 9,18 %,

Kalkulacje zostały dokonana na dzień 05.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb - na dowolny cel
 • Spłata kredytu następuje w równych ratach miesięcznych
 • Maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy
 • Maksymalna kwota kredytu – 6-krotność dochodu miesięcznego netto

Kredyt gotówkowy - sezonowy „Dobry Kredyt”

Posiadając następujące produkty bankowe:

 • rachunek w Banku
 • kartę kredytową
 • kartę debetową

zyskujesz na wysokości prowizji 250,00 zł.

 

Reprezentatywne przykłady

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.002,07 zł, oprocentowanie stałe 5,99 %, całkowity koszt kredytu 1.002,07 zł. (w tym: prowizja 100,00 zł. odsetki 475,27 zł. ubezpieczenie 0,00 zł. usługi dodatkowe – koszt prowadzenia ROR 212,40 zł., opłaty za kartę kredytową 110,00 zł., opłaty za kartę debetową 104,40 zł.), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 152,09 zł. RRSO wynosi 13,60 %,

Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.825,27 zł, oprocentowanie stałe 5,99 %, całkowity koszt kredytu 825,27 zł. (w tym: prowizja 350,00 zł. odsetki 475,27 zł. ubezpieczenie 0,00 zł. usługi dodatkowe 0,00 zł.), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 152,09 zł. RRSO wynosi 11,50 %,

Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, a także doktoranckich którzy:
  • nie ukończyli 30 roku życia, doktorantom, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • aktualne studia nie są kolejnymi studiami magisterskimi, zawodowymi lub doktoranckimi.
 • Student może otrzymać tylko jeden kredyt studencki z dopłatami.
 • O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok.
 • Umowa kredytowa jest zawierana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o kredyt.
 • Kredyt wypłacany jest kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, wypłata następuje w każdym roku w 10 ratach miesięcznych w kwotach od 400,00 zł do 1.000,00 zł.
 • Ilość rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej 1,20 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.
 • Odsetki spłacane są przez kredytobiorcę począwszy od dnia spłaty pierwszej raty - w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.

 • Przeznaczenie kredytu:
  • kupno, budowa, remont domu lub mieszkania,
  • nabycie działki budowlanej,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • pokrycie kosztów budowy mieszkania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • Udzielane na okres do 30 lat,
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych lub 10% w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu,
 • Prawne zabezpieczenie kredytu w formie:
  • o ustanowienia hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym prawie do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić:
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wkładu własnego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia inwestora,
  • w przypadku kupna lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania, plan mieszkania,
  • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt techniczny.

Reprezentatywny przykład

Całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 71.661,60 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 2,00 pp., aktualnie 2,21 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 21.661,60 zł (w tym: prowizja 250,00 zł, odsetki 16.525,20 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 4.886,40 zł), 360 miesięcznych rat malejących w wysokości po 138,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 2,87 %.
Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Pożyczka hipoteczna to pożyczka, której zabezpieczeniem jest hipoteka.
 • Nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.
 • Brak wymogu środków własnych.
 • Maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy (10 lat).
 • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem zabezpieczenia.

 • Kredyty udzielany dla członków Banku Spółdzielczego w Suszu.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 10.000 zł na 1 udział członkowski.
 • Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat.

 

Reprezentatywny przykład

Całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.023,29 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku – 6,99 pp., aktualnie 7,20 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.023,29 zł (w tym: prowizja 200,00 zł, odsetki 1.823,29 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe – 0,00 zł), 60 miesięcznych rat malejących w wysokości po 166,00 zł plus odsetki. RRSO wynosi 8,41 %.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.58
GBP 5.47
USD 4.06
CHF 4.42
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu