Aktualności → Już w sierpniu br. kredyt płynnościowy z dopłatą ARiMR 2 %Cel i przeznaczenie kredytu

Kredyty na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do oprocentowania mogą być udzielane przez bank producentom rolnym, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Kredytowaniem objęta jest produkcja rolna prowadzona w ramach następujących działalności wymienionych w „Wykazie działalności (…)”:

 1. uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.1,
 2. uprawa roślin wieloletnich – 01.2,
 3. rozmnażanie roślin – 01.30.Z,
 4. chów i hodowla zwierząt – 01.4,
 5. uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) – 01.50.Z,
 6. obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z.

Wysokość kredytu i wkład własny

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 3. paliwa na cele rolnicze,
 4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 7. pasz objętościowych.

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 1. 100.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 2. 200.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 3. 400.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie kredytu może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

 1. kredytobiorcę – w wysokości 2%,
 2. ARiMR – w pozostałej części.

Wysokość pomocy

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.

Warunki stosowania dopłat

Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7 – dniowego okresu na spłatę należności.


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu