Ostrzeżenie przed cyberoszustwami!Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego w Suszu,

w ostatnim czasie odnotowuje się zwiększoną liczbę prób wyłudzeń pieniędzy przez cyberoszustów działających telefonicznie. W związku z tym chcemy Państwa uczulić na niebezpieczeństwo i przekazać kilka ważnych informacji, które mogą pomóc w uniknięciu stania się ofiarą przestępców.

Jak działają oszuści?

Oszustwa telefoniczne mogą przybierać różne formy, ale najczęściej polegają na tym, że osoba podszywająca się pod pracownika banku, policjanta lub innego urzędnika kontaktuje się z Państwem, próbując wyłudzić poufne informacje lub nakłonić do wykonania przelewu. Oto kilka scenariuszy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

 1. Podszywanie się pod pracowników banku:
  • Oszuści mogą dzwonić z numeru, który wygląda jak numer naszego Banku.
  • Informują o rzekomych podejrzanych transakcjach na koncie i proszą o potwierdzenie danych osobowych, numerów kart płatniczych, kodów PIN lub haseł do bankowości internetowej.
  • Proszą o zainstalowanie oprogramowania lub aplikacji na telefonie w celu „zabezpieczenia konta”.
 2. Podszywanie się pod policję:
  • Oszuści informują, że Państwa konto bankowe jest zagrożone i proszą o przekazanie pieniędzy na „bezpieczne konto”, które rzekomo chroni policja.
 3. Fałszywe inwestycje i oferty:
  • Oferują „pewne” inwestycje lub atrakcyjne oferty finansowe, prosząc o szybkie przekazanie pieniędzy.

Jak się chronić?

Aby chronić się przed tego typu oszustwami, zalecamy przestrzeganie następujących zasad.

 1. Nigdy nie podawaj poufnych informacji przez telefon:
  • Nasz Bank nigdy nie prosi o podanie pełnych danych karty, numeru PIN, ani haseł do bankowości internetowej przez telefon.
 2. Nie instaluj nieznanego oprogramowania:
  • Nie instaluj żadnych aplikacji na żądanie osoby dzwoniącej. Bank nie prosi o takie działania.
 3. Zweryfikuj dzwoniącego:
  • Jeśli masz wątpliwości co do tożsamości dzwoniącego, zakończ rozmowę i skontaktuj się z naszym bankiem pod oficjalnym numerem telefonu dostępnym na naszej stronie internetowej.
 4. Zachowaj ostrożność:
  • Zawsze zachowuj ostrożność wobec osób, które dzwonią niespodziewanie i proszą o pieniądze lub poufne informacje.
 5. Konsultuj się:
  • W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym Bankiem lub najbliższą jednostką policji.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz oszustwo?

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś stać się ofiarą oszustwa telefonicznego.

 1. Natychmiast przerwij kontakt: Przerwij rozmowę telefoniczną.
 2. Zgłoś incydent: Skontaktuj się z naszym Bankiem pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej i poinformuj o sytuacji.
 3. Powiadom policję: Zgłoś zdarzenie w najbliższym komisariacie policji.

Kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Susz

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

 • Telefon: +48 55 278 60 78
 • E-mail: sekretariat@bssusz.pl
 • Adres: 14-240 Susz, ul. Piastowska 11

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Państwa czujność i ostrożność są kluczowe w walce z oszustwami.


Zebranie Przedstawicieli w 2024 roku
Od 1 czerwca 2024 r. roku weryfikacja zastrzeżenia numeru PESELZastrzeganie numeru PESEL

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystania jej np. w działalności przestępczej.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z ustawowym obowiązkiem, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Co daje zastrzeżony PESEL

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

 • wziąć na Ciebie kredytu
 • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku
 • wykorzystać Twojej tożsamości w działalności przestępczej.

Gdzie zastrzec swój PESEL

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie gov.pl
 • w banku – jeśli ma taką usługę (od 1 czerwca 2024 r.) 

Zastrzeżony PESEL a czynności bankowe

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by przed taką czynnością cofnąć zastrzeżenie.

Gdzie cofnąć zastrzeżenie PESEL

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz cofnąć terminowo lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL po 30 minutach.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.


Ustawowe „wakacje kredytowe” 2024Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:
  • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
  • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: lub na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych banku: AE:PL-59529-17595-EEHCR-31) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

Materiały do pobrania: 

 Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7:

 • 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
 • +48 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

Jesteśmy też pod adresem e-mail: call.center@sgb.pl


Zebrania Grup Członkowskich w 2024 roku
Wyzwanie Sportowe SGB 2024 – Sympatycy SGBJuż od 19 kwietnia br. ruszają zapisy na Wyzwanie Sportowe SGB 2024 – Sympatycy SGB

Zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu sportowym – Wyzwaniu Sportowym SGB dla Sympatyków SGB! To niezwykła okazja dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, aby połączyć swoje pasje z wspólną rywalizacją oraz wsparciem dobroczynnego celu. Przygotujcie się na ekscytujące zmagania, pełne sportowego ducha i pozytywnej energii. Czekają nas niezapomniane emocje i inspirujące chwile podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Zasady

 1. Termin: od 27 kwietnia do 09 czerwca 2024 roku (zapisy od 19 kwietnia).
 2. Kategorie: 
  – na nogach (bieg, chód, spacer, nordic walking, wędrówka),
  – na kołach (rower, hulajnoga, rolki/wrotki, deskorolka).
 3. Aplikacja: Activy.
 4. Nagrody: Klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

Kim jest Sympatyk SGB?

Każdy, kto jest albo zamierza zostać klientem, ale też ten, kto kibicuje bankowi spółdzielczemu w swojej okolicy. To mogą być również rodziny i bliscy pracowników banków, którzy w tym samym czasie będą rywalizować w VI edycji Wyzwania Sportowego SGB dla pracowników.

Wg regulaminu konkursu „to osoba fizyczna utożsamiająca się ze Zrzeszonym Bankiem Spółdzielczym lub z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu”.

Jak dołączyć do wyzwania?

 1. Pobrać na telefon aplikację mobilną Activy, dostępną na platformie Google Play oraz App Store.
 2. Dokonać rejestracji prywatnego konta w aplikacji Activy. Możliwa jest także rejestracja z wykorzystaniem profilu na portalu Facebook, usługi Google lub Apple.
 3. Dołączyć do Konkursu „Wyzwanie Sportowe SGB 2024 – Sympatycy SGB” poprzez wybór Wyzwania z kategorii konkursów firmowych w aplikacji Activy.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu „Wyzwanie Sportowe SGB 2024 – Sympatycy SGB” – III edycja.

Jak się zapisać do wyzwania, zasady i wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na przygotowanej stronie 👉 Dołącz do aktywnej zabawy.


Loteria Visa Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 –Weź udział w loterii Visa i jedź na Olimpiadę

Dzięki nowej loterii Visa możesz wygrać wyjazd na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie w Paryżu lub jedną z maskotek Olimpiady.

Zarejestruj się raz na visa.pl i płać kartą Visa jak najczęściej, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną.

 Jak grać o nagrody? To proste!

 • Zarejestruj się do 31 maja 2023 r. Wystarczy tylko jedna rejestracja w formularzu. Teraz im częściej płacisz Visa, tym większe masz szanse na wygraną!
 • Płać Visa. Jak najczęściej: telefonem, kartą, zegarkiem. Płatności Visa Mobile punktowane są podwójnie.
 • Graj o nagrody. Do wygrania wyjazdy do Paryża na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie oraz maskotki Olimpiady.

Szczegóły i regulamin na visa.pl.

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym Banku!


BLIKOMANIA 2024. Do wygrania diamenty i czeki Blik15 kwietnia wystartowała kolejna edycja corocznej loterii Blika – BLIKOMANIA 2024. W tym roku do wygrania jest 70 diamentów oraz czeki Blik po 200 zł. Ponadto, na każdego czeka nagroda gwarantowana.

Zasady

 1. Zarejestruj się na blikomania.pl i wypełnij formularz.
 2. Zrób wpłatę weryfikacyjną – 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci.
 3. Otrzymasz nagrodę gwarantowaną:
  • pakiet 1000 GB na 30 dni w ofercie na kartę Plusa lub Plusha.
  • pakiet Start na 30 dni od Polsat Box Go.
 1. Płać w internecie i sklepach, przelewaj na telefon, wypłacaj i wpłacaj – wszystko Blikiem w naszej aplikacji mobilnej!
 2. Jeśli wygrasz, otrzymasz powiadomienie mailem.

Zgłoszenia do loterii przyjmowane są do 23 czerwca 2024 r.

Nagrody

Codziennie do wygrania:

 • diament o wartości 15 000 zł.
 • 100 x 200 zł.

Nagroda gwarantowana:

 • pakiet 1000 GB na 30 dni w ofercie na kartę Plusa lub Plusha.
 • pakiet Start na 30 dni od Polsat Box Go.

Nagroda gwarantowana jest wysyłana do 72 h po każdym losowaniu.

Szczegóły

Szczegóły loterii dostępne są na stronie www.blikomania.pl.


Bezpieczne podróże z GeneraliWycieczka zagraniczna

Eatrh

Wakacje w Polsce

Island

Podróże służbowe

Odpoczywaj bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów:

 • Polisa pokrywa koszty leczenia i assistance w tym opiekę stomatologiczną.
 • Koszty leczenia zaostrzenia chorób przewlekłych w standardzie ochrony.
 • W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW a także w Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
 • Podstawowy zakres ochrony zawiera m.in. sporty: pływanie, jazda na rowerze, nurkowanie ze sprzętem specjalistycznym do 15 metrów, windsurfing.

Przykładowe sytuacje, w których możemy Ci pomóc podczas podróży:

 • W razie nagłego zachorowania, np.: gdy doznasz poparzenia słonecznego, zatrujesz się próbując lokalnych specjałów, pływając dostaniesz zapalenia spojówek lub ucha, lub nieopatrznie wejdziesz na jeżowca – znajdziemy za Ciebie odpowiednią placówkę medyczną (prywatną lub państwową) i pokryjemy koszty leczenia.
 • W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, pokryjemy koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia.
 • Organizujemy i pokrywamy koszty transportu do Polski do wysokości sumy ubezpieczenia assistance.
 • Jeżeli Twoje dziecko zniszczy pamiątkę w sklepie lub zbije lusterko w samochodzie grając w piłkę – pokryjemy poniesione przez Ciebie koszty.

Generali umożliwia ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania podróży

Ubezpieczeniem może zostać objęta umowa podróży, która nie może być zrealizowana z powodu:

 • Nagłego zachorowania.
 • Nieszczęśliwego wypadku.
 • Ciąży.
 • Śmierci.
 • Zdarzenia losowego.
 • Anulowania urlopu przez pracodawcę.
 • Kradzież dokumentów lub pojazdu.

Szczegółową ofertę poznasz w naszych placówkach.

Bag

Od 8 kwietnia 2024 roku rusza sprzedaż promocyjnej 3 i 6 miesięcznej lokaty terminowej – „Wiosenna Lokata”Promocyjna lokata terminowa „Lokata Wiosenna”
sprzedaż w okresie od 08.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

dla klientów indywidualnych

Lp.

Warunki i parametry lokaty

Promocyjna lokata terminowa „Lokata Wiosenna”

Promocyjna lokata terminowa „Lokata Wiosenna

1

Okres trwania lokaty

3 miesięczna

6 miesięczna

2

Alternatywa założenia lokaty

Oddziały Banku i elektroniczne kanały dostępu

Oddziały Banku i elektroniczne kanały dostępu

3

Oprocentowanie w stosunku rocznym

4,75% (Oddziały Banku)

5,00% (elektroniczne kanały dostępu)

4,50% (Oddziały Banku)

4,80% (elektroniczne kanały dostępu)

4

Stopa procentowa

stała bankowa

stała bankowa

5

Kapitalizacja odsetek

na koniec okresu umownego odsetki są dopisywane do kapitału

na koniec okresu umownego odsetki są dopisywane do kapitału

6

Oprocentowanie przy likwidacji lokaty przed umownym terminie

stawka oprocentowania zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

stawka oprocentowania zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

7

Minimalna kwota lokaty

1.000,00 zł

1.000,00

8

Maksymalna kwota lokaty

100.000,00

100.000,00

9

Odnowienie lokaty

lokata nieodnawialna

lokata nieodnawialna

10

Oferta skierowana do klientów indywidualnych

dla nowych i obecnych klientów Banku

dla nowych i obecnych klientów Banku

11

Okres sprzedaży promocyjnej

od 08.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

od 08.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

12

Dodatkowe warunki uprawniające do skorzystania z lokaty

Udzielenie wszystkich zgód marketingowych oraz udzielenie zgody na portal internetowy „Moje dokumenty SGB”

Udzielenie wszystkich zgód marketingowych oraz udzielenie zgody na portal internetowy „Moje dokumenty SGB”


Zastrzeganie kart
Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart tel.
(+48) 22 515 31 50
lub System Zastrzegania Kart tel.
(+48) 828 828 828
Numery telefonów dostępne całą dobę (24 h).
Kursy walut
WalutaWartość
EUR 4.28
GBP 5.06
USD 3.99
CHF 4.47
Bank Spółdzielczy w Suszu

Bank Spółdzielczy w Suszu