Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
Statut Banku
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA


Klienci Ind.


doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


konto za złotówkę
wróć do poprzedniej strony

3

6. System kontroli wewnętrznej

6.2. Kontrola instytucjonalna

§ 36

1.                Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.

2.                Kontrola instytucjonalna w Banku wykonywana jest przez komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

3.                Zadaniem komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

4.                Zarząd i Rada są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.

5.                Komórka kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej.

6.                Roczny plan kontroli wewnętrznej opracowywany jest przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez kierowników oddziałów oraz organy Banku i zatwierdzany przez Zarząd w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok objęty planem.

7.                Szczegółowe zasady opracowywania planu kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej.

8.                Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji wniosków są przekazywane okresowo co najmniej raz w roku Radzie.

9.                Rada może powołać ze swoich członków komitet do spraw kontroli wewnętrznej, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

§ 37

1.                Kontrola instytucjonalna w Banku może być w całości lub w części powierzona GBW S.A. na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada.

2.                Kontrola, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej, który jest uzgadniany z GBW S.A.. W szczególnych przypadkach, nie objętych planem kontroli, kontrola może być przeprowadzona także na wniosek Banku.

3.                W przypadku powierzenia kontroli instytucjonalnej w całości GBW S.A. w Banku nie tworzy się komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), a postanowienia dotyczące zadań komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) stosuje się odpowiednio do GBW S.A..

 

Kurs NBP
2018-04-20
EUR
4,1724
USD
3,3881
CHF
3,4827
GBP
4,7660
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.